O NAS
Pragnąc zapewnić absolwentom przedszkola oraz dzieciom z innych przedszkoli, możliwość nauki w przyjaznym, bezpiecznym środowisku, gdzie grono nauczycieli i pedagogów kładzie nacisk na kształtowanie nawyku poszukiwania rozwiązań i kreatywnego odkrywania prawdy o świecie, otworzyliśmy w budynku przedszkola Prywatną Szkołę Podstawową ICO, która zapewnia edukację do końca klasy ósmej.
Prywatna Szkoła Podstawowa ICO jest wpisana do rejestru szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tomaszów Lubelski pod numerem 8, a nadzór nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
Nasza szkoła jest placówką prywatną z uprawnieniami szkoły publicznej. Realizuje podstawę programową MEN w nowatorski, sprzyjający rozwojowi dziecka sposób.
Program wychowawczy oparty jest na wartościach humanistycznych. Szkoła jest koedukacyjna. Przedszkole wraz ze szkołą zlokalizowane są w wolno-stojącym, dużym budynku. Teren wokół jest ogrodzony.
Kompleks szkolno – przedszkolny oferuje najlepsze warunki do rozwijania umiejętności, poszukiwania wiedzy oraz odkrywania pasji do nauki z zastosowaniem technik pamięciowych.

ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA
Program nauczania w Prywatnej Szkole Podstawowej ICO wykracza poza podstawę programową MEN.
W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) zrealizujemy następujące liczby godzin ponadwymiarowych:
98 godz - w cyklu nauczania przeznaczonych na utrwalanie materiału oraz rozszerzenie ze szczególnym uwzględnieniem treści matematycznych
290 godz - w cyklu nauczania przeznaczonych na język angielski /ponad 60% więcej niż przewiduje podstawa/
30 godz - w cyklu nauczania przeznaczonych na wychowanie fizyczne
192 godz - 2 godziny tygodniowo przeznaczone na zajęcia twórcze - dodatkowe zajęcia edukacyjne, dla których nie została utworzona podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania
Zajęcia w zakresie nauki i doskonalenia gry w szachy.
W drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII) zrealizujemy następujące liczby godzin ponadwymiarowych:
66 godz - w cyklu nauczania przeznaczonych na język polski
192 godz - w cyklu nauczania przeznaczonych na język angielski
62 godz - w cyklu nauczania przeznaczonych na historię
127 godz - w cyklu nauczania przeznaczonych na matematykę
192 godz - 2 godziny tygodniowo przeznaczone na drugi język obcy
Od klasy V i VI możliwość wyboru dodatkowych 2 języków obcych

Liczba dzieci w klasie 16-20.
Szkoła czynna w godz.6.00 - 18.00.
Bezpłatna opieka świetlicowa od 6.00-8.00 i od zakończenia zajęć do 18.00.
Szkoła organizuje dodatkowo płatne wycieczki 1 dniowe oraz maksymalnie 2 wielodniowe (płatne dodatkowo) wyjazdy w roku szkolnym.
Zajęcia wf odbywają się na korcie tenisowym, basenie, w sali gimnastycznej.
Ocenianie pozytywne.
Nauczanie poprzez zdobywanie informacji, zabawę, doświadczanie... system klasowo-lekcyjny ograniczony do niezbędnego minimum.
Stosujemy techniki pamięciowe jako jedną z metod wspomagających proces dydaktyczny. Szkoła wyposażona jest w tablicę multimedialną oraz laptopy dla dzieci.

Wyżywienie uczniów:
Uczniowie mają zapewnione bezpłatne wyżywienie w formie śniadania, II śniadania, obiadu i podwieczorku.

Jak uczymy:
Uczymy jak się uczyć wykorzystujemy techniki pamięciowe (autorskie pomoce dydaktyczne podnoszące jakość efektywnego ucznia się).
Realizujemy rozszerzony program nauczania języka angielskiego.
Reprezentujemy wysoki poziom nauczania poprzez programy autorskie realizowane w oparciu o podstawę MEN.
Zapewniamy bezpieczeństwo oraz kameralne warunki nauki.
Rozwijamy talenty i pasje.
Dbamy o równowagę pomiędzy nauką z zabawą.

Organizacja:
Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz.6.00-18.00.
Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III odbywają się w godz. 8.00-13.00 (w tym czasie 20 minutowa przerwa śniadaniowa).
Przerwa ok 1 godz. na obiad i spacer lub zabawy na terenie szkoły.
Od godz. 14.00 - 17.00 koła naukowe, zajęcia dodatkowe, odrabianie lekcji.
Od godz. 14.00 - 18.00 zajęcia świetlicowe.

W ramach czesnego:
Realizacja programu autorskiego opartego na podstawie MEN.
Rozszerzony program nauczania języka angielskiego (5 godzin w tygodniu).
Nowatorskie podejście do nauki (szkolnictwa).
Uczestnictwo w wybranych kołach naukowych (2 rodzaje zajęć).
Całodzienne wyżywienie.
Opieka nad uczniami w godz. 6.00-18.00.
Zajęcia na korcie tenisowym.

Poza czesnym:
Podręczniki i inne indywidualne pomoce dydaktyczne.
Zielone szkoły.
Wycieczki 1 dniowe.
Ubezpieczenie.
Zajęcia dodatkowe.
Dodatkowe koła zainteresowań.

Opłaty za szkołę dla dzieci rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2014/15:
Jednorazowa opłata wpisowa - 380 PLN przeznaczona na zakup podręczników i wyprawki Czesne za 1 miesiąc:
Płatne 12 miesięcy w roku - 380 PLN

Opłat należy dokonywać do 10-go każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub na nasze konto bankowe:

Integracyjne Centrum Oświatowe Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Orwida 22, 05-200 Wołomin

73 1240 2832 1111 0010 5893 9511

Tytułem: imię i nazwisko dziecka z dopiskiem
Prywatna Szkoła Podstawowa ICO Oddz. VI w Tomaszowie Lub.

Copyright © by http://szkola-tomaszow.ico.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.Zaloguj